Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

alkonarko
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viarav rav
alkonarko

jack-twist:

me: *has a list of things that i need to do*

me: *completes the simplest task on my list that could’ve been put off*

me at me:

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
alkonarko
Na czym polega różnica między humanistą a ścisłowcem?
Reposted fromdarek darek viafoodforsoul foodforsoul
alkonarko
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
alkonarko
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viaBirdofParadise BirdofParadise
alkonarko
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul

June 17 2017

alkonarko
alkonarko
alkonarko
4060 c241 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialifeless lifeless
alkonarko
6950 e554
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialifeless lifeless
alkonarko
6982 cac4
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialifeless lifeless
alkonarko
4755 f5fb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialifeless lifeless
alkonarko
4755 f5fb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialifeless lifeless
alkonarko
alkonarko
alkonarko
alkonarko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl