Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

alkonarko
6372 5607 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrozdzi drozdzi
alkonarko
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wieslaw Myśliwski, „ Ucho igielne”
Reposted fromlifeless lifeless
alkonarko
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci vialifeless lifeless
alkonarko
alkonarko
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viafoodforsoul foodforsoul
alkonarko
8989 796d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialifeless lifeless
alkonarko
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viafoodforsoul foodforsoul
alkonarko
6618 2317
Reposted fromsuchygumers suchygumers viafoodforsoul foodforsoul

February 03 2019

alkonarko
6372 5607 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrozdzi drozdzi

November 06 2018

alkonarko
alkonarko

October 15 2018

alkonarko
alkonarko
alkonarko
alkonarko
9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viadrozdzi drozdzi
alkonarko
0376 ba09 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadrozdzi drozdzi

October 07 2018

alkonarko

October 01 2018

alkonarko
0231 20bb 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialifeless lifeless
alkonarko
alkonarko
3314 a20e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl